formularz zgłoszenia niezgodności towaru z umową

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

FORMULARZ

zgłoszenia niezgodności towaru z umową

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko   
Adres     
E-mail Telefon   

2. Informacje o przedmiocie zgłoszenia

Oznaczenie towaru (kod towaru/ nr seryjny, nazwa) 
Data zakupu   
Opis niezgodności z umową       

3. Żądanie Klienta:

☐  nieodpłatna naprawa towaru

☐  wymiana na nowy towaru

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny towaru, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

…………………………………………….

(podpis Klienta)

Shopping Cart